Huge construction site with a gathering of construction planers
Logo emblem

Vi brinner för hållbar projekt​ledning inom samhälls​byggnads​sektorn

Tjänster

Arega erbjuder tjänster inom hela samhällsbygnadssektorn

Projektledning

Våra konsulter har alla lång erfarenhet, hög kompetens och gedigen utbildning. Projektledarna ansvarar ofta för projektets genomförande på en övergripande nivå med ansvar för tid, ekonomi, avtal, resursplanering, arbetsmiljö mm.

Vi är vana vid att upprätta och följa projektplan, tidplan, budget och projektprognoser samt löpande rapportera till projektchefen avseende projektets status avseende tid, kostnad och kvalitet.

Med den erfarenhet som våra medarbetare besitter kan vi erbjuda projektledare för såväl det mindre projektet som stora infrastrukturprojekt.

Mark och Exploatering

Våra konsulter har ett erfarenhet av uppdrag inom exploateringsområdet, plangenomförande och markexploatering, där dom arbetar som projektledare inom olika detaljplaneprojekt.

Vår roll är att stötta våra kunder i olika skeden av detaljplaneprocessen. Till exempel hjälper vi till i förhandlingar, tecknar exploateringsavtal, utför exploateringskalkyler, ger stöd i genomförandefrågor.

Projekterings​ledning

Våra projekteringsledare är vana att samordna projekteringen och utföra tidsmässig, teknisk och ekonomisk uppföljning samt säkerställa att BAS-P följer gällande arbetsmiljökrav för utförande- och driftskedet.

Produktions​planering

Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med produktionsplanering inom större exploateringsområden med flera detaljplaner, större vägområden, men även mindre projekt.

Byggledning

Våra byggledare har lång erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschens samtliga skeden och vi erbjuder byggledningstjänster inom en mängd olika teknikområden; betong, grundläggning, mark, VA.

Våra byggledare är vana att företräda beställaren på ett professionellt sätt och arbetar med allt från rapportering av entreprenadens framdrift till tidsmässig, teknisk och ekonomisk samordning, kontroll och uppföljning av kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö.

Entreprenadbesiktning

Vi erbjuder entreprenadbesiktningar inom mark och VA. Våra medarbetare är utbildade och har lång erfarenhet av att utföra besiktningar och är väl förtrogna med gällande regelverk såsom AB04, ABT06 och AMA.

Vi erbjuder även tjänster inom

Kontrollansvarig behörighet K

Arbetsmiljösamordnare BAS-P

Arbetsmiljösamordnare BAS-U

Granskning

Osäkerhetsanalys (Successiv kalkyl)

Markförläggningsavtal

Cirulär massahantering och klimatarbete inom anläggning, fossilfri entreprenad

Sakkunnighetsutlåtande

SWOT-analys